Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

DRET MERCANTIL • Constitucions de societats: Anònimes, Limitades, Laborals, Cooperatives, Civils, Comunitats de Bens,Associacions, Fundacions, etc.
 • Llei Concursal, estudia les situacions de dificultat de les empreses
 • Responsabilitat penal dels Administradors
 • Redacció d'Estatuts, Actes d'Assemblea i Juntes
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Fusions d'empreses
 • Liquidacions d'empreses
 • Llibres de comptabilitat i Comptes Anuals
 • Anàlisi de balanços i comptes de resultats
 • Consultoria: estudis de viabilitat i econòmic-financer de les empreses
 • Estudi d'operacions bancàries. Presentació de sol·licituds i seguiment