Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

Notícies

GRAN ÈXIT EN SENTÈNCIES DE PREFERENTS I DEUTE SUBORDINAT


  • LEX ID ADVOCATS en breu aconseguirà les primeres 100 sentències favorables derivades de la comercialització de productes tòxics per part d'entitats financeres, especialment participacions preferents i deute subordinat. El nostre despatx defensa els interessos dels nostres clients, presentant demanda d'indemnització per danys i perjudicis (article 1.101 del Codi Civil) derivats de la comercialització de productes financers complexos sense el compliment de les obligacions reglamentàries per part de les entitats comercialitzadores. Basem l'acció en l'incompliment, de l'obligació tant de determinar que el perfil inversor del nostre client, era adequat per a l'adquisició de determinats productes, com l'incompliment de l'obligació de facilitar la informació precisa perquè el client hagués pogut conèixer els riscos inherents al producte, que la Llei 47/2007 (coneguda com a Llei MIFID) exigeix que es faci de manera clara, concisa i comprensible per als clients catalogats com a minoristes. La bona fe que s'exigeix en el tràfic comercial i en la vida en general, ha estat incomplida sistemàticament per les entitats que van comercialitzar aquests productes, i a dia d'avui aquestes entitats, que en la seva majoria han estat rescatades pel FROB, és a dir amb diners de tots els contribuents, segueixen posant tot tipus d'impediments perquè els petits estalviadors, majoritàriament jubilats, poden recuperar els diners invertits. El 92 per cent de les demandes presentades per LEX ID ADVOCATS han estat guanyades en primera instància, on es pot observar que la majoria de jutjats tenen un criteri similar, la resta de procediments segueixen el seu curs en l'Audiència Provincial pendents de sentència i amb el ple convenciment que aconseguirem els èxits anhelats.

  • Javier Massana Gaspà (Advocat Lex Id)