Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

Notícies

CLÀUSULA SÒL


  • La coneguda com clàusula sòl és un problema que afecta molts consumidors, s'estima que una de cada tres hipoteques constituïdes a Espanya la tenen. La clàusula sòl estableix un límit, per a baix, en la variabilitat dels interessos, convertint en la pràctica les hipoteques amb interessos variables en hipoteques de tipus fix. Aquestes clàusules van ser declarades abusives per la Sentència del Tribunal Suprem, de 9 de maig de 2013, si concorrien una sèrie de requisits, entre uns altres; que no quedés provat que el banc havia facilitat informació suficient, veraç i comprensible al client i que la clàusula només beneficiés a una de les parts, és a dir el banc.
    La clàusula apareix camuflada en les escriptures dins de les condicions financeres, concretament aquelles que fan referència al tipus d'interès “variable”, de vegades compaginada amb la clàusula sòl, que és la que marca un tipus màxim. Això es fa per tractar d'equilibrar els drets i obligacions entre les parts, però sovint ens trobem amb escalats extremadament desproporcionats, és a dir clàusules sòl tan elevades que mai s'han arribat a aplicar al llarg del temps. En definitiva les clàusules només beneficien a una de les parts, que casualment és qui les ha ideat i ha de conèixer els mercats financers, enfront del consumidor minorista, que mereix un plus de protecció de les entitats financeres per tractar d'equilibrar el desequilibri existent entre les parts.
    Des de la Sentència esmentada són tantes les demandes presentades per deutors hipotecaris que el Suprem es va veure obligat a matisar la seva sentència inicial, així al febrer de 2015 estableix que l'obligació de retornar les quantitats indegudament cobrades ha de limitar-se fins avui de la sentència, i ho argumenta sobre la base d'evitar un cost molt elevat per a la banca. Aquesta setmana la Comissió Europea en unes al·legacions presentades davant el Tribunal de Justícia de la UE defensa la retroactivitat de la devolució de les quantitats cobrades de més pels bancs en aplicació de les clàusules sòl, sense cap limitació. Si l'opinió publicada en l'informe de la Comissió Europea prospera, pot acabar causant estralls en el sistema financer espanyol, que d'una banda es veuria obligat a retornar unes quantitats molt elevades i alhora dificultaria les execucions hipotecàries, ja que el deutor podria al·legar que no ha pogut complir amb la seva obligació de pagar a causa de la clàusula sòl.
    Algunes entitats, preveient conseqüències difícils, estan iniciant campanyes amb els seus clients per deixar d'aplicar-los la clàusula sòl, per a això és de vital importància que els clients s'assessorin a l'hora de signar qualsevol document, que en impedir-los acudir a la via judicial per reclamar l'indegudament pagat, perdrien més que el que deixen de pagar, és a dir estaríem, una vegada més, davant una situació en la qual només una de les parts es veu beneficiada per la celebració del contracte. Les lleis i els tribunals, cada vegada més, tendeixen a afavorir als consumidors, però aquests han de protegir-se i actuar amb diligència, i és fonamental entendre el que se signa o estar assessorat per un professional.

  • Javier Massana Gaspà (Advocat Lex Id)